Nadace na ochranu zvířat

(Foundation for Protection of Animals)

Nadace na ochranu zvířat je nevládní nezisková organizace se statutem nadace.

Od svého založení v roce 1994 hájí zájmy a práva zvířat (Animal Rights) a zasazuje se
o jejich životní pohodu (Animal Welfare).

Posláním nadace je trvale zlepšovat vztah člověk – zvíře – životní prostředí, pomáhat zmírňovat utrpení a zajišťovat přijatelné životní podmínky zvířat v lidské péči, držených
v zajetí i zvířat volně žijících. Toto poslání vychází z přesvědčení, že zvířata jsou cítící bytosti, které si zasluhují pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Vychází z myšlenky, že každý život (nejen ten lidský) má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu a že v přírodě existují vzájemné vazby pro přežití všech živých organismů a udržení rovnováhy celého ekosystému.

Nadace své poslání naplňuje realizací a podporou projektů odpovídajících nadačním cílům
a prioritám, přerozdělováním finančních prostředků a materiální pomoci útulkům, záchranným stanicím pro volně žijící živočichy a jiným neziskovým organizacím působícím v přímé i nepřímé ochraně zvířat, osvětovou a vzdělávací činností, poradenskou činností – poskytováním bezplatných poradenských služeb pro širokou veřejnost, legislativní činností – trvalým prosazováním úprav evropské a české legislativy, které zajistí větší životní pohodu a zvýší právní ochranu zvířat, a spoluprací s domácími a zahraničními ochranářskými organizacemi.

Známé ochranářské heslo Poznej a chraň!, na němž je založeno i poslání nadace, vyjadřuje základní předpoklad, nezbytný k tomu, aby práce ve prospěch ochrany zvířat měla dlouhodobý smysl a dosáhla svého cíle. Zvířatům často není ubližováno pouze ze zlého úmyslu, ale v důsledku nevědomosti. Z toho důvodu nadace klade velký důraz na osvětu
a vzdělávání, šíření informací o zvířatech, o jejich životě a přirozených potřebách. V rámci osvětové a vzdělávací činnosti pořádá nadace akce, setkání, besedy, semináře a konference; provozuje informační stránky, vydává a šíří tiskové a informační materiály; realizuje kampaně, petiční akce a projekty zaměřené na ochranu zvířat; oslovuje veřejnost a šíří problematiku ochrany zvířat ve sdělovacích prostředcích.

Nadace poskytuje poradenské služby pro širokou veřejnost a to zejména v rámci projektu SOS Zvíře, který se zaměřuje na pomoc bezprizorným, opuštěným a často i týraným zvířatům nebo hendikepovaným volně žijícím živočichům.

Pro veřejnost nadace provozuje tel. linku SOS Zvíře: 222 135 460 (od Po do Pá, od 9 do 17 hodin) a e-mailovou poradnu na adrese: nadace@ochranazvirat.cz. Veřejnost se může na nadaci obracet s podněty v případech týrání zvířat, zanedbání péče o zvířata, nálezu ztraceného či zraněného zvířete nebo s dotazy k chovu a správné výživě a péči o zvířata napříč spektrem druhů. Projekt SOS Zvíře se setkal s velkým zájmem ze strany veřejnosti. Nadace provozuje také pravidelnou bezplatnou Psí poradnu.

Více informací o činnosti, aktivitách, kampaních, projektech, akcích a petičních iniciativách nadace najdete:

na internetových stránkách www.ochranazvirat.cz

nebo na fcb stránce nadace https://cs-cz.facebook.com/NadaceNaOchranuZvirat/.   

Nákupem výrobků Whiskas®, Pedigree®, Sheba®, Perfect Fit®, Cesar® a Dreamies®
přispíváte na krmivo pro kočky a psy
v útulcích na území ČR.
Akce trvá od 14.9. do 9.11. 2020.